Thursday, 12 September 2019

Tampereen seudun VOPS-luonnos valmis kommentoitavaksi

Seudun VOPS-tiimi
Tampereen seudun VOPS-tiimi on tehnyt työtä käskettyä ja laatinut luonnoksen A1-kielen opetussuunnitelmaksi vuosiluokille 1 – 2. Luonnoksen pohjana on Opetushallituksen julkaisema perusteosa.

Seudullisesti on laadittu opetuksen tavoitteet, oppimisen tavoitteet ja opetuksen sisällöt erikseen vuosiluokille 1 ja 2.

Ryhmä keskusteli perusteellisesti vuosiluokkaistuksien laatimisen periaatteista. Yhteisesti sovimme seuraavaa:

  • opetuksen ja oppimisen tavoitteet pidetään mahdollisimman selkeinä ja yksiselitteisinä
  • myös sisällöissä vältetään sanastoalueiden tai aihepiirien luettelointia
  • jätetään tilaa leikeille, peleille, lauluille, draamalle ja runsaalle suulliselle harjoittelemiselle
  • mahdollistetaan oppilaiden osallistaminen ja tuetaan lasten luontaista kiinnostusta ja halua oppia kieliä

Laaja tekstikäsitys


VOPS-luonnoksen perustana on laaja-alainen tekstikäsitys. 1. luokalla tekstin ymmärtämisellä ja tuottamisella tarkoitetaan ennen kaikkea puhuttua kieltä, ilmeitä, eleitä, kuvia ja videoita, kaikkea millä voi välittää merkityksiä ilman kirjoitettua tekstiä.
Varhennetun kielenopetuksen keskeinen tavoite on kannustaa lasta ilmaisemaan itseään ja käyttämään vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti. Nyt on mahdollisuus luoda vahva suullinen kielitaito, jolle rakentaa kirjallisia taitoja. Yhteinen näkemyksemme on, että lukemista ja kirjoittamista aletaan harjoitella vastan 2. luokan keväällä, kun äidinkielen luku- ja kirjoitustaito alkaa olla sujuvaa.
Suosittelemme oppikirjatonta opetusta.

Kielelle altistaminen


Opetuksessa altistetaan oppilaita runsaasti vieraan kielen eri ilmaisuille, sanoille ja sanastoalueille. Läheskään kaikkea ei tarvitse oppia. Esimerkiksi viikonpäivät kuuluvat vasta 3. luokan sisältöihin, mutta niitä voi aamupiirissä harjoitella jo 1. luokalla. Altistaminen on myös hyvä keino eriyttää ylöspäin. Jotkut oppilaat oppivat todella nopeasti laulut, leikit ja arkielämän fraasit. Oppilaat myös kyselevät ja haluavat tietää. Kaikkeen tähän on nyt mahdollisuus varata aikaa.

Arviointi lukuvuoden lopussa


Keskustelimme yhdessä myös arvioinnista. Keskeistä arvioinnissa on kannustava ja ohjaava palaute lukuvuoden aikana.
A1-kielen arvioinnista lukuvuositodistuksessa päättää kukin kunta itsenäisesti. Ryhmämme kuitenkin ehdottaa yksimielisesti, että A1-kielen arviointi lukuvuositodistuksessa olisi sanallinen ja muotoa ”suoritettu hyväksytysti”.

Tukimateriaalit


Pirkanmaan alueelliset kielitutorit valmistelevat tukimateriaalia alkuopetuksen opettajille. Ainakin seuraavaa materiaalia on valmisteilla:

  • pieni opettajanopas eri aihepiirien ja sanojen minimisisällöistä ja eriyttämisvinkkejä
  • muokattava tiedote ja diaesitys huoltajille
  • muokattava vuosikello opetuksen suunnitteluun ja yhtenäistämiseksi

Nämä materiaalit jaetaan kaikille avoimesti hyödynnettäviksi täällä: http://pirkanmaankikatus.blogspot.com/p/tukimateriaalit.html.

Linkki VOPS-luonnokseen, jossa mahdollisuus kommentointiin: http://bit.ly/VOPSluonnos
Kommentit syyslomaan mennessä eli viimeistään 11.10.2019.


No comments:

Post a Comment